Popisy číselníků pro volby do zastupitelstev obcí

stav k: 09.02.2023

Číselník okresů, krajů a regionů

Jméno souboru: cnumnuts.xml

xsd: cnumnuts.xsd

 

Jméno entity pro XML: CNUMNUTS

Jméno entity XML pro řádek: CNUMNUTS_ROW

 

Struktura souboru:

Field Name           Type            Width   Popis položky

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 NUMNUTS         Character     4          Numerický kód oblasti

2 NUTS                 Character     6          Kód oblast

3 NAZEVNUTS      Character     20        Název oblasti

4 KODCIS             Numeric       5          Kód číselníku v KLASU pro vazbu (97 – 101)

5 CHODNOTA       Character     15        Odpovídající položka z číselníku 97-101

 

 

Číselník politických stran a politických hnutí, které navrhly kandidáty

Jméno souboru: cns.xml

xsd: cns.xsd

 

Jméno entity pro XML: CNS

Jméno entity XML pro řádek: CNS_ROW

 

Struktura souboru:

Field Name           Type            Width   Popis položky

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 NSTRANA          Numeric       4          Kód navrhující strany

2 NAZEV_STRN    Character     50        Název strany 50 znaků

3 ZKRATKAN30    Character     30        Název strany 30 znaků

4 ZKRATKAN8      Character     15        Zkratka názvu 15 znaků

 

 

Číselník politické příslušnosti kandidátů

Jméno souboru: cpp.xml

xsd: cpp.xsd

 

Jméno entity pro XML: CPP

Jméno entity XML pro řádek: CPP_ROW

 

Struktura souboru:

Field Name           Type            Width   Popis položky

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 PSTRANA          Numeric       4          Kód politické příslušnosti

2 NAZEV_STRP    Character     50        Název politické příslušnosti 50 znaků

3 ZKRATKAP30    Character     30        Název politické příslušnosti 30 znaků

4 ZKRATKAP8      Character     15        Zkratka názvu 15 znaků

 


Číselník volebních stran

Jméno souboru: cvs.xml

xsd: cvs.xsd

 

Jméno entity pro XML: CVS

Jméno entity XML pro řádek: CVS_ROW

 

Číselník volebních stran, který obsahuje seznam všech volebních stran (politických stran, politických hnutí, jejich koalic nebo jejich sdružení s nezávislými kandidáty), které se vyskytly ve všech volbách od roku 1998. Umožňuje tak časové srovnání mezi různými typy voleb konanými v různých letech.

 

Struktura souboru:

Field Name                   Type                Width   Popis položky

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 VSTRANA                 Numeric           4          Kód volební strany

2 NAZEVCELK             Character         120      Název strany 120 znaků

3 NAZEV_STRV           Character         50        Název volební strany 50 znaků

4 ZKRATKAV30            Character         30        Zkrácený název 30 znaků

5 ZKRATKAV8              Character         15        Zkratka názvu 15 znaků

6 POCSTR_SLO           Numeric           2          Počet polit. subjektů ve složení volební strany

7 SLOZENI                   Character         60        Složení volební strany (kódy VSTRANA pro

                                                                       TYPVS=S)

8 ZKRATKA_OF           Character         50        Oficiální zkratka názvu volební strany

9 TYPVS                      Character          1          Typ volební strany (S=politická strana, hnutí,

K=koalice, N=samostatný nezávislí kandidáti,

M=sdružení nezávislých kandidátů, D=sdružení

nezávislých kandidátů a politických stran, hnutí)

10 PLNYNAZEV           Character          2000     Plný název strany

 

Normalizovaný tvar položky SLOZENI – vazba na číselník CNS

Jméno souboru: cvs_slozeni.xml

xsd: cvs_slozeni.xsd

Jméno entity pro XML: CVS_SLOZENI

Jméno entity XML pro řádek: CVS_SLOZENI_ROW

 

Struktura souboru:

Field Name       Type                 Width   Popis položky

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 VSTRANA     Numeric            4          Vylosované číslo strany

2 NSTRANA     Numeric            4          Interní kódy stran (NSTRANA), ze kterých se strana skládá

 

Číselník druhu zastupitelstva obce

Jméno souboru: kvdruhz.xml

xsd: kvdruhz.xsd

 

Jméno entity pro XML: KVDRUHZ

Jméno entity XML pro řádek: KVDRUHZ _ROW

 

Struktura souboru:

Field Name                   Type                Width   Popis položky

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 DRUHZASTUP          Numeric           1          Kód druhu zastupitelstva

1 zastupitelstvo obce

2 zastupitelstvo města

3 zastupitelstvo statutárního města

4 zastupitelstvo hl. m. Prahy

5 zastupitelstvo městské části nebo městského obvodu

6 zastupitelstvo městysu

2 NAZDRUHZAS          Character         60        Název druhu zastupitelstva


Číselník typu zastupitelstva obce

Jméno souboru: kvtypzas.xml

xsd: kvtypzas.xsd

 

Jméno entity pro XML: KVTYPZAS

Jméno entity XML pro řádek: KVTYPZAS_ROW

 

Struktura souboru:

Field Name                   Type                Width   Popis položky

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 TYPZASTUP              Numeric           1          Kód typu voleného zastupitelstva

(1=obec, město, statut. město, hl. m. Praha,

 2=zastupitelstvo měst. části, měst. obvodu)

2 NAZTYPUZAS           Character         60        Název typu zastupitelstva

 

Odvozený číselník volených zastupitelstev, obcí, městských částí, městských obvodů a volebních obvodů

Jméno souboru: kvcoco.xml

xsd: kvcoco.xsd

 

Jméno entity pro XML: KV_COCO

Jméno entity XML pro řádek: KV_COCO_ROW

 

Odvozený číselník KV_COCO se vytváří z registru KV_RZCOCO a obsahuje unikátní záznamy za kombinaci polí KODZASTUP + OBVODY + COBVODU. Nejsou tam tedy uvedeny záznamy za každé přebírací místo, kde jsou pro dané zastupitelstvo přebírány výsledky z okrskových volebních komisí. Není zde také uveden podrobný rozpis rozsahů čísel okrsků v rámci daného zastupitelstva.

 

Struktura souboru:

Field Name                   Type                Width   Popis položky

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 DATUMVOLEB          Numeric           8          Datum konání voleb (formát RRRRMMDD) - první den voleb

2 KRAJ                        Numeric           4          Krajská příslušnost voleného zastupitelstva

3 OKRES                     Numeric            4          Okresní příslušnost voleného zastupitelstva

4 TYPZASTUP             Numeric           1          Kód typu zastupitelstva (dle KVTYPZAS)

5 DRUHZASTUP           Numeric           1          Kód druhu zastupitelstva (dle KVDRUHZ)

6 KODZASTUP             Numeric           6          Kód voleného zastupitelstva

7 NAZEVZAST             Character         40        Název územní jednotky, jejíž zastupitelstvo se volí

8 OBVODY                   Numeric           1          Příznak členění obce na volební obvody (0=ne, 1=ano,

                                                                       2=věta za jednotlivé obvody)

9 COBVODU               Numeric           2          Číslo volebního obvodu (OBVODY=0, pak COBVODU=1;

                                                                       OBVODY=1, pak COBVODU=počet obvodů; OBVODY=2,

pak COBVODU=číslo obvodu)

10 MANDATY               Numeric            2          Počet volených členů zastupitelstva v rámci KODZASTUP

nebo KODZASTUP a COBVODU

11 TYPDUVODU          Numeric           1          Typ důvodu konání voleb dle číselníku CTYPDUVV

12 POCET_VS             Numeric           3          Počet volebních stran v rámci KODZASTUP nebo

                                                                       KODZASTUP a COBVODU (dle položky OSTRANA

v KVRK)

13 STAV_OBCE           Numeric           1          Příznak očekávání/zpracování výsledků voleb:

0 = zpracují se/jsou zpracovány,

1 = nezpracují se z důvodu nedostatku kandidátů,

2 = nezpracovány z důvodu nepředání výsledku hlasování, bude opakované hlasování)

14 NADRZASTUP         Numeric            6          Kód nadřízeného zastupitelstva (odkaz z mč/mo

na statutární obec), null/nic jen pokud je statutární obec


 

Číselník typů důvodů konání voleb

Jméno souboru:                       CTYPDUVV.xml

Jméno entity pro XML:              CTYPDUVV

Jméno entity XML pro řádek:     CTYPDUVV_ROW

 

Struktura souboru:

Field Name                   Type                Width   Popis položky

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 TYPDUVODU            Numeric           1          Kód typu důvodů konání voleb

0=řádné volby

1=nové volby

2=dodatečné volby

3=opakované volby

4=doplňovací volby

5=dodatečné hlasování

6=opakované hlasování

2 VYZNAMTYPU          Character         40        Popis typu důvodu konání voleb

2 VYZNTYP_EN           Character         40        Popis typu důvodu konání voleb v anglickém jazyce

Číselník konaných voleb

Jméno souboru: kvdatumvoleb.xml

xsd: kvdatumvoleb.xsd

 

Jméno entity pro XML: KVDATUMVOLEB

Jméno entity XML pro řádek: KVDATUMVOLEB_ROW

 

Struktura souboru:

Field Name                   Type                Width   Popis položky

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 DATUMVOLEB          Numeric            8          Datum konání voleb (formát RRRRMMDD) - první den voleb

2 POCETDNI                Numeric            1          Počet dní konaných voleb (1 nebo 2)

3 POPISVOLEB            Character          4000     Textový popis důvodu ke konání voleb

 

 

 

Historie změn:

16.09.2022        doplněn pomocný číselník KV_COCO odvozený z registru KV_RZCOCO

14.02.2023        doplnění data voleb (DATUMVOLEB) do číselníku KV_COCO – export za všechny konané volby do zastupitelstev obcí (od roku podzimu 2022 do jara 2026); doplněn číselník seznamu konaných voleb KV_DATUMVOLEB; doplněn číselník důvodů konání voleb CTYPDUVV