Volby do zastupitelstev krajů 2020 – XML

27. 8. 2020 – verze 1.0

 

Základní informace

 

XML se dynamicky generují z aktuálně zpracovaných výsledků voleb z jednotlivých okrskových volebních komisí. Systém prezentace využívá webcache, která omezuje dostupnost aktualizovaných XML dat na dobu 60 sekund (pokud není dále řečeno jinak).

 

K XML souborům se lze dostat buď přes vyhrazený server pro hromadné sdělovací prostředky (omezení na zadané IP adresy) nebo přímo z volby.cz (veřejně dostupné všem – projekt Otevřená data).

 

Pro volby do zastupitelstev krajů jsou k dispozici 4 typy XML souborů (průběžné i konečné výsledky):

  1. Celkové výsledky za kraje a přehled za ČR
  2. Výsledky za okresy a obce
  3. Výsledky za kraje a krajská města
  4. Informace o přednostních hlasech pro jednotlivé kandidáty za jednotlivé kraje
  5. Výsledky za volební okrsky (dávky dat) - bude tvořeno od voleb v říjnu 2020

 

Podrobnější údaje o stranách (kandidátních listinách) a kandidátech je možné získat z registrů, které jsou zveřejňované jako XML soubory na www.volby.cz v sekci otevřená data.

 

Poznámka: Proti roku 2016 došlo ke změně v XML struktuře:

·         výsledky za úroveň obcí i za městské části a městské obvody

·         jsou poskytovány i výsledky za volební okrskybude tvořeno od voleb v roce 2020

 

 

 

 

Kontaktní osoba k obsahu XML: Zdeňka Burešová: e-mail: zdenka.buresova@czso.cz


 

1.     Celkové výsledky za kraje a přehled za ČR

XML soubor obsahuje informace o zpracovaných volebních okrscích a počet hlasů pro jednotlivé strany v součtu za jednotlivé kraje (krajská zastupitelstva) a přehled o volební účasti za celou ČR.

 

Po zpracování výsledků za krajské zastupitelstvo a spuštění centrálního výpočtu se v XML objeví i počet zvolených zastupitelů za jednotlivé strany, včetně jejich jmenného seznamu.

 

Doba aktualizace: 60 sekund

opendata: http://www.volby.cz/pls/kz2020/vysledky

pro media: http://xx.xx.xx.xx/pls/kzmedia/vysledky

 

xsd: kz_vysledky.xsd

 


2.     Výsledky za okresy a obce

XML soubor obsahuje informace o zpracovaných volebních okrscích a počet hlasů pro jednotlivé strany nasčítané za danou územní úroveň (okres, obec). Informace je předávána za zadaný kód okresu (parametr nuts – součást url adresy). Ve výsledném XML jsou uvedeny vždy všechny obce zadaného okresu, tzn. i obce, kde ještě nebylo ukončeno zpracování (nebyly ČSÚ dodány výsledky za všechny volební okrsky). Pro stažení informace o všech obcích v ČR je nutné stáhnout XML za všechny okresy ČR. Celkem se může jednat až o 10MB dat.

 

Pro dekódování seznamu obcí a jejich územním zařazení se doporučuje využít číselník KZ_COCO, který je zveřejňován na webu spolu s XML soubory. Pro Prahu, Brno, Ostrava, Plzeň, Pardubice, Ústí nad Labem, Liberec a Opavu jsou uvedeny informace i za úroveň městských částí nebo obvodů. Je tedy možné prezentovat výsledky jak za celou obec, tak i za jednotlivé její části (pokud je obec takto členěna).

 

Pro usnadnění orientace v datech je v rámci elementu OBEC přidán atribut TYP_OBEC:

 

Doba aktualizace: 60 sekund

opendata: http://www.volby.cz/pls/kz2020/vysledky_okres?nuts=CZXXXX

pro media: http://xx.xx.xx.xx/pls/kzmedia/vysledky_okres?nuts=CZXXXX

parametr: nuts=CZXXXX, kde CZXXXX je kód okresu dle číselníku NUTS

xsd: kz_vysledky_okres.xsd

 


3.     Výsledky za kraje a krajská města

XML soubor obsahuje informace o zpracovaných volebních okrscích a počet hlasů pro jednotlivé strany nasčítané za kraj a jemu odpovídající krajské město (kromě Středočeského kraje). Krajská města jsou uvedena nasčítaná, tzn. bez rozlišení na případné městské části a obvody.

 

Doba aktualizace: 60 sekund.

opendata: http://www.volby.cz/pls/kz2020/vysledky_krajmesta

pro media: http://xx.xx.xx.xx/pls/kzmedia/vysledky_krajmesta

xsd: kz_vysledky_krajmesta.xsd

 


4.     Průběžné informace za kraje s preferenčními hlasy pro jednotlivé kandidáty

 

XML soubor obsahuje informace potřebné pro průběžný výpočet složení zastupitelstev kraje ještě před ukončením zpracování. Pro jednotlivé kraje jsou v XML uvedeny údaje o zpracovaných volebních okrscích, počtu hlasů pro jednotlivé strany a počtu přednostních hlasů pro jednotlivé kandidáty. Kandidáti i strany jsou uvedeny v XML pouze kódem. Pro dekódování konkrétních kandidátů a stran se doporučuje využít registry, které jsou zveřejňovány na webu spolu s XML soubory.

 

opendata: http://www.volby.cz/pls/kz2020/vysledky_kandid

pro media: http://xx.xx.xx.xx/pls/kzmedia/vysledky_kandid

xsd: kz_vysledky_kandid.xsd

 

 

 

 


 

5.     Výsledky za volební okrsky (od voleb 2020)

XML soubor obsahuje informaci o počtu voličů, hlasů celkem a hlasů pro jednotlivé kandidátní listiny za jednotlivé volební okrsky. Na rozdíl od ostatních XML dat, se nejedná o stavový soubor, který by vracel vždy kompletní údaje za všechny dosud zpracované okrsky. Ke stažení budou k dispozici přírůstková data za nově zpracované okrsky od poslední dávky – předpokládaný interval vytváření dávek je 5 minut. Informace je předávána za zadané kolo volby (parametr volání – součást url).

 

Celkovou velikost přenášených XML dat (za všechny dávky) odhadujeme na cca 10 MB.

 

Doba aktualizace: 5 minut

opendata:

https://www.volby.cz/pls/kz2020/vysledky_okrsky?davka=číslo

pro media: 

http://xx.xx.xx.xx/pls/kzmedia/vysledky_okrsky?davka=číslo

 

Poznámky:

·         identifikace okrsku: CIS_OBEC, CIS_OKRSEK

·         pokud není parametr davka zadán, vrátí se poslední dávka, která je k dispozici

·         pro každé kolo se dávky číslují od 1

·         pokud nebude v daném pětiminutovém intervalu zpracován žádný okrsek, nebude se dávka vytvářet

·         je potřeba počítat s tím, že data za okrsek mohou být zaslána opakovaně a mohou tak být odlišná od předchozí verze (lze rozlišit přes vyšší číslo PORADI_ZPRAC)

o   dávky je tak potřeba zpracovávat v pořadí, ve kterém vznikly, resp. do zpracování zahrnout okrsek pouze jednou, právě ten s nejvyšším číslem PORADI_ZPRAC

·         v době špičky zpracování může být zpracováno 300 až 800 okrsků za 5 minut

·         na začátku a konci zpracování může dávka obsahovat jen jednotky okrsků

 

Kódy chyb:

10:       číslo dávky neexistuje – není ještě vytvořena

9999:   jiná chyba

 

xsd: kz_vysledky_okrsky.xsd