Volba prezidenta republiky 2018 – XML

6. 12. 2017 – verze 1.0

 

Základní informace

 

XML se dynamicky generují z aktuálně zpracovaných výsledků hlasování z jednotlivých okrskových volebních komisí. Systém prezentace využívá webcache, která omezuje dostupnost aktualizovaných XML dat na dobu 60 sekund (pokud není dále řečeno jinak).

 

K XML souborům se lze dostat buď přes vyhrazený server pro hromadné sdělovací prostředky (omezení na zadané IP adresy) nebo přímo z volby.cz (veřejně dostupné všem – projekt Otevřená data).

 

Pro volbu prezidenta je k dispozici 5 typů XML souborů (průběžné i konečné výsledky):

  1. Celkové výsledky za ČR
  2. Výsledky za kraje, okresy a obce
  3. Výsledky za kraje a krajská města
  4. Výsledky za zahraničí
  5. Výsledky za volební okrsky (dávky dat)

 

Poznámka: Proti roku 2013 došlo ke změně v XML struktuře:

·      datum a čas generování XML je uveden jako typ dateTime

·      jsou poskytovány i výsledky za volební okrsky

·      výsledky za obce jsou označeny typem obce (viz dále)

 

Podrobnější údaje o kandidátech je možné získat z registru, který je zveřejňovaný jako XML soubor na www.volby.cz v sekci otevřená data.

 

Ve stejné struktuře budou zveřejněna i data za výsledky hlasování v roce 2013.

 

Technická poznámka: Server www.volby.cz i server pro media podporuje HTTP kompresi. Pro větší soubory dat (za kraje, okresy, obce, okrsky) doporučujeme kompresi využít – dojde k úspoře vytížení linky.

 

 

 

Kontaktní osoba k obsahu XML: Zdeňka Burešová: e-mail: zdenka.buresova@czso.cz


 

1.     Celkové výsledky (ČR a kraje)

XML soubor obsahuje informace o zpracovaných volebních okrscích a počet hlasů pro jednotlivé kandidáty v součtu za celou ČR. V průběhu zpracování druhého kola XML obsahuje i informace o výsledcích z prvního kola. Po zpracování výsledků za všechny okrsky v ČR a zvláštní volební okrsky v zahraničí, bude spuštěn centrální výpočet výsledku za ČR. V XML se pak objeví u kandidátů informace, zda postoupili do druhé kola, příp. kdo je vítězem voleb.

 

Komentář k plnění položek v XML (stejně jako v XML pro volby do Senátu PČR):

-      položka ZVOLEN_1KOLO může obsahovat hodnoty:

o   ZVOLEN – kandidát zvolen v 1. kole (druhé kolo se tak nekoná

o   NEZVOLEN – nezvolen v 1. kole ani nepostupuje do 2. kola voleb

o   2.KOLO – kandidát postupuje do 2. kola

o   ODSTOUPIL – kandidát postoupil do 2. kola volby, ale před konáním 2. kola odstoupil

-      položka ZVOLEN_2KOLO může obsahovat hodnoty:

o   ZVOLEN – kandidát zvolen ve 2. kole

o   NEZVOLEN – kandidát nezvolen ve 2. kole

-      položka ZVOLEN_1KOLO bude uvedena až po ukončení zpracovaní v prvním kole a případně může být aktualizována před 2. kolem

-      položky HLASY_2KOLO a HLASY_PROC_2KOLO budou uvedené až v průběhu druhého kola voleb

-      položka ZVOLEN_2KOLO bude uvedena až po ukončení zpracovaní ve druhém kole

 

Upozornění na některá ustanovení zákona č. 275/2012 Sb.:

-      kandidát může být zvolen už v prvním kole (§54)

-      do druhého kola volby mohou postoupit i více než dva kandidáti (§56 odst. 2)

-      před konáním druhého kola může dojít ke změně postupujících kandidátů (§56 odst. 3)

-      ve druhém kole nemusí být zvolen žádný kandidát (§56 odst. 7)

 

Doba aktualizace: 60 sekund

opendata: https://www.volby.cz/pls/prez2018/vysledky

pro media: http://xx.xx.xx.xx/pls/prezmedia/vysledky

 

xsd: pe_vysledky.xsd


2.     Výsledky za kraje, okresy a obce

XML soubor obsahuje informace o zpracovaných volebních okrscích a počet hlasů pro jednotlivé kandidáty nasčítané za danou územní úroveň. Informace je předávána za zadané kolo volby a kraj (parametry kolo a nuts – součást url). Pro stažení informace o všech obcích v ČR je nutné stáhnout XML za každý kraj (celkem 14 XML). Soubory za jednotlivé kraje mohou být až 1MB velké, doporučujeme je tedy nestahovat každou minutu.

 

Pro dekódování seznamu obcí a jejich územním zařazení doporučuje využít číselník PE_COCO, které je zveřejňován na webu spolu s XML soubory. Pro Prahu, Brno, Ostrava, Plzeň, Pardubice, Ústí nad Labem, Liberec a Opavu jsou uvedeny informace na úrovni městských částí nebo obvodů Je tedy možné prezentovat výsledky jak za celou obec, tak i za jednotlivé její části (pokud je obec takto členěna).

 

Pro usnadnění orientace v datech je v rámci elementu OBEC přidán atribut TYP_OBEC:

 

V XML souboru nejsou vyznačováni postupující kandidáti ani vítěz volby.

 

Doba aktualizace: 60 sekund

opendata: https://www.volby.cz/pls/prez2018/vysledky_kraj?kolo=N&nuts=CZXXX  

pro media: http://xx.xx.xx.xx/pls/prezmedia/vysledky_kraj?kolo=N&nuts=CZXXX  

 

parametry: kolo=N, kde N je číslo kola (1 nebo 2), pokud není uvedeno, bere se aktuální kolo

                   nuts=CZXXX, kde CZXXX je kód kraje dle číselníku NUTS

xsd: pe_vysledky_kraj.xsd

 


3.     Výsledky za kraje a krajská města

XML soubor obsahuje informace o zpracovaných volebních okrscích a počet hlasů pro jednotlivé kandidáty nasčítané za kraj a jemu odpovídající krajské město (kromě Středočeského kraje). Informace je předávána za zadané kolo volby (parametr volání – součást url). Krajská města jsou uvedena nasčítaná, tzn. bez rozlišení na případné městské části a obvody.

 

V XML souboru nejsou vyznačováni postupující kandidáti ani vítěz volby.

 

Doba aktualizace: 60 sekund.

opendata: https://www.volby.cz/pls/prez2018/vysledky_krajmesta?kolo=N  

pro media: http://xx.xx.xx.xx/pls/prezmedia/vysledky_krajmesta?kolo=N  

 

parametr:    kolo=N, kde N je číslo kola (1 nebo 2), pokud není uvedeno, bere se aktuální kolo

xsd: pe_vysledky_krajmesta.xsd

 


4.     Výsledky za zahraničí

XML soubor obsahuje informace o zpracovaných volebních okrscích a počet hlasů pro jednotlivé kandidáty nasčítané za zahraničí celkem, kontinenty a státy. Informace je předávána za zadané kolo volby (parametr volání – součást url). Pokud je v jednom státě více měst, kde je možné hlasovat, je uvedena jen suma za celý stát.

 

V XML souboru nejsou vyznačováni postupující kandidáti ani vítěz volby.

 

Doba aktualizace: 60 sekund.

opendata: https://www.volby.cz/pls/prez2018/vysledky_zahranici?kolo=N

pro media: http://xx.xx.xx.xx/pls/prezmedia/vysledky_zahranici?kolo=N  

 

parametr:    kolo=N, kde N je číslo kola (1 nebo 2), pokud není uvedeno, bere se aktuální kolo

xsd: pe_vysledky_zahranici.xsd

 

5.     Výsledky za volební okrsky

XML soubor obsahuje informaci o počtu voličů, hlasů celkem a hlasů pro jednotlivé kandidáty za jednotlivé volební okrsky. Na rozdíl od ostatních XML dat, se nejedná o stavový soubor, který by vracel vždy kompletní údaje za všechny dosud zpracované okrsky. Ke stažení budou k dispozici přírůstková data za nově zpracované okrsky od poslední dávky – předpokládaný interval vytváření dávek je 5 minut. Informace je předávána za zadané kolo volby (parametr volání – součást url).

 

Celkovou velikost přenášených XML dat (za všechny dávky) odhadujeme na cca 10 MB.

 

Doba aktualizace: 5 minut

opendata: https://www.volby.cz/pls/prez2018/vysledky_okrsky?kolo=N&davka=číslo

pro media: http://xx.xx.xx.xx/pls/prezmedia/vysledky_okrsky?kolo=N&davka=číslo

 

Poznámky:

·        identifikace okrsku: CIS_OBEC, CIS_OKRSEK (stejné jako bylo pro Poslaneckou sněmovnu PČR 2017)

·        pokud není parametr davka zadán, vrátí se poslední dávka, která je k dispozici

·        pokud není parametr kolo zadán, vrátí se informace z aktuálního kola

·        pro každé kolo se dávky číslují od 1

·        starší dávky s okrsky lze stahovat po celou dobu zpracování (a to z případného předchozího kola)

·        pokud nebude v daném pětiminutovém intervalu zpracován žádný okrsek, nebude se dávka vytvářet

·        je potřeba počítat s tím, že data za okrsek mohou být zaslána opakovaně a mohou tak být odlišná od předchozí verze (lze rozlišit přes vyšší číslo PORADI_ZPRAC)

o   dávky je tak potřeba zpracovávat v pořadí, ve kterém vznikly, resp. do zpracování zahrnout okrsek pouze jednou, právě ten s nejvyšším číslem PORADI_ZPRAC

·        v době špičky zpracování může být zpracováno 800 až 1500 okrsků za 5 minut

·        na začátku a konci zpracování může dávka obsahovat jen jednotky okrsků

 

Kódy chyb:

10:       číslo dávky neexistuje – není ještě vytvořena

20:       chybné číslo kola – zpracování pro zadané kolo ještě není aktivováno

30:       pro zadané kolo ještě neexistuje žádná dávka

9999:   jiná chyba

 

xsd: pe_vysledky_okrsky.xsd