Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017 – XML

5. 10. 2017 – verze 1.1

 

Základní informace

 

XML se dynamicky generují z aktuálně zpracovaných výsledků voleb z jednotlivých okrskových volebních komisí. Systém prezentace využívá webcache, která omezuje dostupnost aktualizovaných XML dat na dobu 60 sekund (pokud není dále řečeno jinak).

 

K XML souborům se lze dostat buď přes vyhrazený server pro hromadné sdělovací prostředky (xml.datavolby.cz – omezení na zadané IP rozsahy) nebo přímo z volby.cz (veřejně dostupné všem – projekt Otevřená data). Server xml.datavolby.cz má maximálně oddělenou techniku tak, aby i v případě zatížení standardní prezentace výsledků voleb na www.volby.cz bylo možné XML data předávat.

 

Pro volby do zastupitelstev krajů jsou k dispozici 6 typů XML souborů (průběžné i konečné výsledky):

  1. Celkové výsledky (ČR a kraje)
  2. Výsledky za okresy a obce
  3. Výsledky za kraje a krajská města
  4. Výsledky za zahraničí
  5. Informace o přednostních hlasech pro jednotlivé kandidáty
  6. Výsledky za volební okrsky (dávky dat)

 

Poznámka: Proti roku 2013 došlo ke změně v XML struktuře:

·      datum a čas generování XML je uveden jako typ dateTime

·      jsou poskytovány i výsledky za volební okrsky

·      výsledky za obce jsou označeny typem obce (viz dále)

 

Podrobnější údaje o stranách (kandidátních listinách) a kandidátech je možné získat z registrů, které jsou zveřejňované jako XML soubory na www.volby.cz v sekci otevřená data.

 

Ve stejné struktuře budou zveřejněna i data za výsledky hlasování v roce 2010 a 2013.

 

Technická poznámka: Server www.volby.cz i xml.datavolby.cz podporuje HTTP kompresi. Pro větší soubory dat (za okresy, obce, okrsky) doporučujeme kompresi využít – dojde k úspoře vytížení linky.

 

Změna – 5.10.2017

Úprava „Výsledky za okresy a obce“ – do XSD pro element OBEC doplněn atribut s příznakem typu obce (TYP_OBEC). V původní verzi se v datech nerozlišovalo mezi sumou za obec a jejími jednotlivými městskými částmi nebo obvody. Suma všech elementů OBEC v rámci okresu pak neodpovídala sumě v elementu OKRES. Podrobnější popis je uveden v kap. 2.

 

Kontaktní osoba k obsahu XML: Zdeňka Burešová: e-mail: zdenka.buresova@czso.cz


 

1.     Celkové výsledky (ČR a kraje)

XML soubor obsahuje informace o zpracovaných volebních okrscích a počet hlasů pro jednotlivé strany v součtu za jednotlivé volební kraje i za celou ČR.

 

Po zpracování výsledků za všechny kraje a spuštění centrálního výpočtu se v XML objeví i počet zvolených poslanců za jednotlivé strany, včetně jejich jmenného seznamu na úrovni kraje i celé ČR.

 

Doba aktualizace: 60 sekund

opendata: https://www.volby.cz/pls/ps2017/vysledky

pro media: http://xml.datavolby.cz/pls/psmedia/vysledky

 

xsd: ps_vysledky.xsd

 


2.     Výsledky za okresy a obce

XML soubor obsahuje informace o zpracovaných volebních okrscích a počet hlasů pro jednotlivé strany nasčítané za danou územní úroveň (okres, obec). Informace je předávána za zadaný kód okresu (parametr nuts – součást url adresy). Ve výsledném XML jsou uvedeny vždy všechny obce zadaného okresu, tzn. i obce, kde ještě nebylo ukončeno zpracování (nebyly ČSÚ dodány výsledky za všechny volební okrsky). Pro stažení informace o všech obcích v ČR je nutné stáhnout XML za všechny okresy ČR. Celkem se může jednat až o 10 MB dat. Nedoporučujeme data za všechny obce stahovat průběžně každou minutu.

 

Pro dekódování seznamu obcí a jejich územním zařazení se doporučuje využít číselník PSCOCO, které je zveřejňován na webu spolu s XML soubory. Pro Prahu, Brno, Ostrava, Plzeň, Pardubice, Ústí nad Labem, Liberec a Opavu jsou uvedeny informace i za úroveň městských částí nebo obvodů. Je tedy možné prezentovat výsledky jak za celou obec, tak i za jednotlivé její části (pokud je obec takto členěna).

 

Pro usnadnění orientace v datech je v rámci elementu OBEC přidán atribut TYP_OBEC:

 

Doba aktualizace: 60 sekund

opendata: https://www.volby.cz/pls/ps2017/vysledky_okres?nuts=CZXXXX

pro media: http://xml.datavolby.cz/pls/psmedia/vysledky_okres?nuts=CZXXXX

parametr: nuts=CZXXXX, kde CZXXXX je kód okresu dle číselníku NUTS

xsd: ps_vysledky_okres.xsd

 


3.     Výsledky za kraje a krajská města

XML soubor obsahuje informace o zpracovaných volebních okrscích a počet hlasů pro jednotlivé strany nasčítané za kraj a jemu odpovídající krajské město (kromě Středočeského kraje). Krajská města jsou uvedena nasčítaná, tzn. bez rozlišení na případné městské části a obvody.

 

Doba aktualizace: 60 sekund.

opendata: https://www.volby.cz/pls/ps2017/vysledky_krajmesta

pro media: http://xml.datavolby.cz/pls/psmedia/vysledky_krajmesta

xsd: ps_vysledky_krajmesta.xsd

 


4.     Výsledky za zahraničí

XML soubor obsahuje informace o zpracovaných volebních okrscích a počet hlasů pro jednotlivé strany nasčítané za zahraničí celkem, kontinenty a státy. Pokud je v jednom státě více měst, kde je možné hlasovat, je uvedena jen suma za celý stát.

 

Doba aktualizace: 60 sekund.

opendata: https://www.volby.cz/pls/ps2017/vysledky_zahranici  

pro media: http://xml.datavolby.cz/pls/psmedia/vysledky_zahranici

xsd: ps_vysledky_zahranici.xsd

 


5.     Průběžné s preferenčními hlasy pro jednotlivé kandidáty

XML soubor obsahuje informace potřebné pro průběžný výpočet složení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ještě před ukončením zpracování výsledků hlasování. Pro jednotlivé volební kraje jsou v XML uvedeny údaje o zpracovaných volebních okrscích, počtu hlasů pro jednotlivé strany a počtu přednostních hlasů pro jednotlivé kandidáty. Kandidáti i strany jsou uvedeny v XML pouze kódem. Pro dekódování konkrétních kandidátů a stran se doporučuje využít registry, které jsou zveřejňovány na webu spolu s XML soubory.

 

opendata: https://www.volby.cz/pls/ps2017/vysledky_kandid

pro media: http://xml.datavolby.cz/pls/psmedia/vysledky_kandid

xsd: ps_vysledky_kandid.xsd

 

 


6.     Výsledky za volební okrsky

XML soubor obsahuje informaci o počtu voličů, hlasů celkem a hlasů pro jednotlivé strany (kandidátní listiny) za jednotlivé volební okrsky. Na rozdíl od ostatních XML dat, se nejedná o stavový soubor, který by vracel vždy kompletní údaje za všechny dosud zpracované okrsky. Ke stažení budou k dispozici přírůstková data za nově zpracované okrsky od poslední dávky – předpokládaný interval dávek je 5 minut.

 

Celkovou velikost přenášených XML dat (za všechny dávky) odhadujeme na cca 18 MB.

 

Doba aktualizace: 5 minut

opendata: https://www.volby.cz/pls/ps2017/vysledky_okrsky?davka=číslo

pro media: http://xml.datavolby.cz/pls/psmedia/vysledky_okrsky?davka=číslo

 

Poznámky:

·         identifikace okrsku: CIS_OBEC, CIS_OKRSEK

·         pokud není parametr davka zadán, vrátí se poslední dávka, která je k dispozici

·         starší dávky s okrsky lze stahovat po celou dobu zpracování

·         pokud nebude v daném pětiminutovém intervalu zpracován žádný okrsek, nebude se dávka vytvářet

·         je potřeba počítat s tím, že data za okrsek mohou být zaslána opakovaně a mohou tak být odlišná od předchozí verze (lze rozlišit přes vyšší číslo PORADI_ZPRAC)

o   dávky je tak potřeba zpracovávat v pořadí, ve kterém vznikly, resp. do zpracování zahrnout okrsek pouze jednou, právě ten s nejvyšším číslem PORADI_ZPRAC

·         v době špičky zpracování může být zpracováno 500 až 1000 okrsků za 5 minut

·         na začátku a konci zpracování může dávka obsahovat jen jednotky okrsků

 

Kódy chyb:

10:       číslo dávky neexistuje – není ještě vytvořena

9999:    jiná chyba

 

xsd: ps_vysledky_okrsky.xsd